Plan Expreso

 1. Romanos 5:1-11; 6:15-23; 8:28-39
 2. Romanos 10,12
 3. Romanos 13, 15:1-13
 4. Efesios 2:1-10; 3:14-21; 4
 5. Efesios 5:1-21; 6
 6. Filipenses 2:1-18; 3; 4:1-9
 7. Colosenses 1:15-29; 3
 8. 1 Timoteo 1, 2; 3:1-10
 9. Tito 1, 2, 3:1-11
 10. 2 Timoteo 2, 3
 11. Hebreos 3, 4
 12. Hebreos 6, 8
 13. Hebreos 10:19-39; 11
 14. Hebreos 13; Judas
 15. Santiago 1, 4
 16. 1 Pedro 1, 4
 17. 2 Pedro 1; Juan 1:1-18
 18. Juan 4
 19. Juan 5:16-47; 6:16-24
 20. Juan 7:25-44; 8
 21. Juan 10:1-21; 11:17-44
 22. Juan 12; 13:31-35
 23. Juan 15; 16:1-16
 24. Juan 20; 21:15-25
 25. 1 Juan 4, 5
 26. Salmos 117; 2 Juan; 3 Juan
 27. Apocalipsis 2, 3
 28. Apocalipsis 5, 7:9-17
 29. Apocalipsis 14
 30. Apocalipsis 15, 16:1-7; 17
 31. Apocalipsis 21, 22

Plan Clasico

 1. Romanos 5-8
 2. Romanos 9-12
 3. Romanos 13-16
 4. Efesios 1-4
 5. Efesios 5, 6; Salmos 119:1-80
 6. Filipenses 1-4
 7. Colosenses 1-4
 8. 1 Timoteo 1-4
 9. 1 Timoteo 5, 6; Tito 1-3
 10. 2 Timoteo 1-4
 11. Filemón; Hebreos 1-4
 12. Hebreos 5-8
 13. Hebreos 9-11
 14. Hebreos 12, 13; Judas
 15. Santiago 1-5
 16. 1 Pedro 1-5
 17. 2 Pedro 1-3; Juan 1
 18. Juan 2-4
 19. Juan 5, 6
 20. Juan 7, 8
 21. Juan 9-11
 22. Juan 12-14
 23. Juan 15-18
 24. Juan 19-21
 25. 1 Juan 1-5
 26. Salmos 117, 119:81-176; 2 Juan; 3 Juan
 27. Apocalipsis 1-4
 28. Apocalipsis 5-9
 29. Apocalipsis 10-14
 30. Apocalipsis 15-18
 31. Apocalipsis 19-22