Plan Expreso

 1. Salmos 70; Ezequiel 16:49-63; Apocalipsis 6
 2. Ezequiel 18:30-32; Apocalipsis 7
 3. Salmos 111; Ezequiel 20:39-44; Apocalipsis 8
 4. Ezequiel 22:30; 23:28-30; Apocalipsis 9
 5. Ezequiel 28:25-26; Apocalipsis 10
 6. Ezequiel 31:10-14; Apocalipsis 11
 7. 2 Crónicas 36:22-23; Apocalipsis 12
 8. Salmos 48; Jeremías 42; Apocalipsis 13
 9. Apocalipsis 14
 10. Lamentaciones 3:22-66; Apocalipsis 15
 11. Daniel 1; Apocalipsis 16
 12. Salmos 81:9-10; Daniel 3; Apocalipsis 17
 13. Ezequiel 33:10-11; Apocalipsis 18
 14. Salmos 110; Ezequiel 36:25-27; Apocalipsis 19
 15. Salmos 145; Apocalipsis 20
 16. Salmos 128; Apocalipsis 21
 17. Ezequiel 43:1-5; Apocalipsis 22
 18. Ezequiel 45:9-10; Lucas 1
 19. Lucas 2
 20. Daniel 6; Lucas 3
 21. Lucas 4
 22. Lucas 5
 23. Daniel 12:1-3; Lucas 6
 24. Salmos 84; Lucas 7
 25. Lucas 8
 26. Salmos 127; Lucas 9
 27. Hageo 2:1-9; Lucas 10
 28. Zacarías 3:7; Lucas 11
 29. Zacarías 4:6; Lucas 12
 30. Zacarías 7:8-14; Lucas 13

Plan Clasico

 1. Ezequiel 15, 16; Salmos 70; Apocalipsis 6
 2. Ezequiel 17-19; Apocalipsis 7
 3. Ezequiel 20, 21; Salmos 111; Apocalipsis 8
 4. Ezequiel 22-24; Apocalipsis 9
 5. Ezequiel 25-28; Apocalipsis 10
 6. Ezequiel 29-32; Apocalipsis 11
 7. 2 Reyes 25; 2 Crónicas 36; Jeremías 40, 41; Apocalipsis 12
 8. Jeremías 42-44; Salmos 48; Apocalipsis 13
 9. Lamentaciones 1, 2; Abdías; Apocalipsis 14
 10. Lamentaciones 3-5; Apocalipsis 15
 11. Daniel 1, 2; Apocalipsis 16
 12. Daniel 3, 4; Salmos 81; Apocalipsis 17
 13. Ezequiel 33-35; Apocalipsis 18
 14. Ezequiel 36, 37; Salmos 110; Apocalipsis 19
 15. Ezequiel 38, 39; Salmos 145; Apocalipsis 20
 16. Ezequiel 40, 41; Salmos 128; Apocalipsis 21
 17. Ezequiel 42-44; Apocalipsis 22
 18. Ezequiel 45, 46; Lucas 1
 19. Ezequiel 47, 48; Lucas 2
 20. Daniel 5, 6; Salmos 130; Lucas 3
 21. Daniel 7, 8; Salmos 137; Lucas 4
 22. Daniel 9, 10; Salmos 123; Lucas 5
 23. Daniel 11, 12; Lucas 6
 24. Esdras 1; Salmos 84, 85; Lucas 7
 25. Esdras 2, 3; Lucas 8
 26. Esdras 4; Salmos 113, 127; Lucas 9
 27. Hageo 1, 2; Salmos 129; Lucas 10
 28. Zacarías 1-3; Lucas 11
 29. Zacarías 4-6; Lucas 12
 30. Zacarías 7-9; Lucas 13